Zarządzenie nr FB.00501.311.2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Zarządzenie nr FB.00501.311.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 listopada 2012 r.

 

w sprawie: instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie Instrukcję w sprawie udzielania ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią instrukcji oraz przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia FB.00501.311.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 listopada 2012 r.

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UDZIELANIA ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Rozdział I.

Przepisy ogólne - podstawa prawna

 

§ 1.

1. Niniejsza Instrukcja określa tryb i zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

2. Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

 

§ 2.

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów ogólnych oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

5) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1015) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375);

7) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Rozdział II.

Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności bieżących i zaległych

zobowiązań podatkowych

 

§ 3.

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności mogą być udzielone tylko na wniosek podatnika złożony na piśmie.

2. Wniosek o odroczenie należy złożyć przed upływem terminu płatności danej raty tj. przed 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego (inne terminy przysługują dla podatku od środków transportowych i podatków od osób prawnych). Nie można odroczyć płatności wobec rat których ten termin minął.

3. Wpływające podania o rozłożenie na raty lub o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych winny być zaewidencjonowane w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Pracownik biura po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu przekazuje podanie Skarbnikowi Gminy Mosina.

5. Skarbnik Gminy po zapoznaniu się z treścią podania, kieruje wniosek do pracownika odpowiedzialnego za ewidencję podatników, których dotyczy wniosek.

 

§ 4.

1. Pracownik, któremu zostało przydzielone podanie, po zapoznaniu się z jego treścią winien przeprowadzić postępowanie dowodowo-wyjaśniające zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, w ramach którego winien ustalić:

1) czy wnioskodawca będący osobą fizyczną:     

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył zestawienie osiąganych miesięcznych dochodów własnych oraz członków rodziny prowadzących wspólnie
z podatnikiem gospodarstwo domowe wraz z protokołem o stanie majątkowym stanowiącym załącznik do instrukcji
w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania,

d) podał termin odroczenia lub wysokości i terminy płatności rat, o które wnosi,

2) czy wnioskodawca będący osobą prawną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył dokumentację finansową obrazującą istniejącą sytuację ekonomiczną i majątkową, w tym; kopię zeznania podatkowego za poprzedni rok, sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku itp.,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania,

d) podał termin odroczenia lub wysokości i terminy płatności rat, o które wnosi,

3) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się pomoc de minimis, o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późń. Zm.): wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

4) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy;

2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 pracownik winien w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku poprzez jego uzupełnienie
i przedłożenie dowodów i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 pracownik winien w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia powyższych informacji. Do czasu przekazania przez podatnika informacji o otrzymanej pomocy publicznej podanie nie może zostać rozpatrzone.

4. Pracownik zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego ubiegającego się ulgę podatnika będącego osobą fizyczną na podstawie złożonego protokołu o stanie majątkowym podatnika wg wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji w sprawie udzielania ulg. W szczególności należy zbadać majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji majątkowej. W przypadku złożenia wniosku przez rolnika, należy ustalić jaki jest obszar i przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, posiadane maszyny rolnicze.

 

§ 5.

1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego, o którym mowa w § 4 Instrukcji, pracownik winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej o udostępnieniu akt do wglądu.

2. Zgromadzone materiały z przeprowadzonego postępowania z adnotacją o wysokości posiadanych zaległości, wysokości odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie, pracownik przekazuje Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych.

3. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania podejmując decyzję, bierze pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś - aktualne możliwości płatnicze podatnika.

 

§ 6.

1. Decyzję o rozłożeniu na raty lub o odroczeniu terminu płatności sporządza się w dwóch egzemplarzach, przy użyciu programu komputerowego, z których jeden doręcza się podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.

2. Pracownik prowadzący indywidualne konta podatników na podstawie kopii decyzji odnotowuje terminy płatności rat.

3. Jeżeli decyzja o uldze (rozłożenie na raty bądź odroczenie spłaty zaległości podatkowych) podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy urząd skarbowy.

4. Jeżeli spłacanie rat jest możliwe tylko po zwolnieniu zajętego mienia spod zajęcia, kierownik jednostki na prośbę dłużnika może wystąpić do urzędu skarbowego zwolnienie zajętego mienia.

5. Dłużnikom, którzy systematycznie zalegają w płaceniu podatków, a w szczególności nie dotrzymują ustawowych terminów płatności bądź terminów wynikających z decyzji odroczeniu zobowiązań lub spłaty zaległości, można udzielić ulg w spłacie zaległości tylko w przypadkach szczególnych, jak np. klęski żywiołowe, wypadki losowe, poważna choroba podatnika lub członka rodziny.

 

§ 7.

1. Decyzja przyznająca ulgę w spłacie powinna - zgodnie z treścią art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej - zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa oraz wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, oraz dowodów, na których się oparł.

2. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej całkowicie lub częściowo udzielenia ulgi w spłacie należności należy wskazać na przyczyny, z powodu których powołanym w podaniu argumentom i dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. Ocena materiału zgromadzonego w sprawie nie może nosić cech dowolności.

 

§ 8.

1. Odsetki za zwłokę od zaległości odroczonych lub rozłożonych na raty pobiera się jedynie do dnia wniesienia podania.

2. Jeżeli po wydaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty należności podatkowej bądź zaległości wyjdą na jaw nowe okoliczności, z których wynika, że stan materialny dłużnika w chwili wydania decyzji nie uzasadniał udzielenia rat w ogóle albo w określonej decyzją wysokości, organ podatkowy może zmienić lub uchylić decyzję ratalną
w trybie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.

3. W szczególności należy uchylić lub zmienić taką decyzję, jeśli dłużnik wprowadził organ podatkowy w błąd w celu uzyskania ulg w spłacie zaległości i uniknięcia egzekucji.

4. Akta spraw związanych z odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem należności podatkowych bądź zaległości na raty należy przechowywać w odrębnym segregatorze, pogrupowane i opatrzone spisem spraw według obowiązującego rzeczowego wykazu akt.

 

Rozdział III.

Umarzanie zaległości podatkowych

 

§ 9.

1. Zobowiązania podatkowe mogą być umarzane na wniosek zobowiązanego lub z urzędu.

2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej składa się po upływie terminu jego płatności tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego (inne terminy przysługują dla podatku od środków transportowych i podatków od osób prawnych).

3. Umorzenia z urzędu można dokonać jedynie w sytuacjach przewidzianych w art. 67d § 1 pkt 1 - 4 Ordynacji podatkowej.

  

§ 10.

1. Wpływające podania o umorzenie zaległości podatkowych winny być zaewidencjonowane w Biurze Obsługi Interesanta.

2. Pracownik biura po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu przekazuje podanie wraz z inną korespondencją  kieruje podanie do Skarbnika Gminy Mosina.

3. Skarbnik Gminy po zapoznaniu się z treścią podania kieruje wniosek do pracownika prowadzącego powyższe sprawy.

 

§ 11.

1. Pracownik, któremu zostało przydzielone podanie, winien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wnioskodawca na dzień złożenia podania posiada zaległości podatkowe.

2. Jeżeli pracownik stwierdzi brak zaległości winien wydać bezzwłocznie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na mocy art. 165 a Ordynacji podatkowej.

3. W przypadku stwierdzenia zaległości podatkowych pracownik po zapoznaniu się z treścią wniosku winien przeprowadzić postępowanie dowodowo-wyjaśniające zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, w ramach którego winien ustalić:

1) czy wnioskodawca będący osobą fizyczną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył zestawienie osiąganych miesięcznych dochodów własnych oraz członków rodziny prowadzących wspólnie
z podatnikiem gospodarstwo domowe wraz z protokołem o stanie majątkowym stanowiącym załącznik do instrukcji
w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania.

2) czy wnioskodawca będący osobą prawną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył dokumentację finansową obrazującą istniejącą sytuację ekonomiczną i majątkową, w tym; kopię zeznania podatkowego za poprzedni rok, sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku itp.,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania.

3) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się pomoc de minimis, o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.): wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

4) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

4. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 pkt. 1 i 2 pracownik winien w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku poprzez jego uzupełnienie
i przedłożenie dowodów i dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2.

5. W przypadku stwierdzenia braku informacji o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4 pracownik winien w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia powyższych informacji. Do czasu przekazania przez podatnika informacji o otrzymanej pomocy publicznej podanie nie może zostać rozpatrzone.

6. Pracownik zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego ubiegającego się o ulgę podatnika będącego osobą fizyczną na podstawie złożonego oświadczenia o stanie majątkowym podatnika według załącznika nr 2 do niniejszej zarządzenia. W szczególności należy zbadać majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji majątkowej. W przypadku złożenia wniosku przez rolnika, należy ustalić jaki jest obszar i przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, posiadane maszyny rolnicze.

§ 12.

1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania dowodowo-wyjaśniającego zobowiązany jest do skompletowania akt w porządku chronologicznym, a następnie winien ustalić:

1) kwotę zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę należnych na dzień złożenia podania;

2) czy jest lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika;

3) czy nie zachodzi możliwość wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;

4) czy wnioskodawca korzystał już w poprzednich latach z ulg podatkowych, przyczyny zastosowania ulgi oraz kwoty umorzonych zobowiązań.

2. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego, pracownik winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej udostępnieniu akt do wglądu.

§ 13.

1. Zgromadzone materiały z przeprowadzonego postępowania z adnotacją o wysokości posiadanych zaległości, wysokości odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie, pracownik przekazuje Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych.

2. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania podejmując decyzję, bierze pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś - aktualne możliwości płatnicze podatnika.

§ 14.

1. Decyzję w sprawie umorzenia bądź odmowy umorzenia zaległości z odpowiednim uzasadnieniem faktycznym i prawnym sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.

2. Wyznaczony pracownik Referatu dla decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych lub odmowy zastosowania ulgi prowadzi rejestr.

3. Po wydaniu decyzji o umorzeniu pracownik przekazuje decyzję do właściwiej komórki celem dokonania odpisów umorzonych zaległości na koncie podatnika.

 § 15.

1. Jeżeli decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym bezzwłocznie pisemnie zawiadomić urząd skarbowy.

2. Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości, które zostały umorzone, podlegają wykreśleniu z ewidencji tytułów wykonawczych.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części zaległości, tytuł wykonawczy należy bezzwłocznie zaktualizować poprzez jego ograniczenie. W ewidencji tytułów wykonawczych należy dokonać stosownej adnotacji o sposobie realizacji.

 

§ 16.

W razie stwierdzenia, że dłużnik wprowadził w błąd organ podatkowy co do swej sytuacji materialnej lub co do szczególnych okoliczności, które były podstawą umorzenia zaległości, należy wznowić postępowanie na mocy przepisów 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa i uchylić decyzję o umorzeniu.

 

§ 17.

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru umorzeń podaje do publicznej wiadomości,
w terminie do 31 maja następnego roku, informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie. Wykaz ma zawierać imię i nazwisko, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia.

 

§ 18.

1. Jeżeli ulgi, o których mowa w części II i III instrukcji stanowią pomoc publiczną organ podatkowy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie stosownie do art. 5 pkt 3 - ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Wydanie zaświadczenia następuje w trybie § 4 pkt 1 stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. - w sprawie wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354
z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Załącznik

do Instrukcji

w sprawie udzielania ulg

w spłacie zobowiązań podatkowych

 

PROTOKÓŁ

o stanie majątkowym

 

 

Data sporządzenia  .....................................................................................................................

Imię i nazwisko podatnika  ...........................................................................................................

Adres zamieszkania  ....................................................................................................................

Telefon  ......................................................................................................................................

W związku z wnioskiem z dnia ...................  w sprawie ....................................................................

..................................................................................................................................................

 

Zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- kodeks karny, pouczono podatnika o odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych lub zatajenie prawdy.

 

I.  Struktura rodziny

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko (informacje o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)

 

 

 

Wiek

 

 

Stopień

pokrewień-stwa

 

 

Wykształcenie, zawód wykonywany

 

Miejsce pracy, szkoła, przedszkola(inne)

Łączna wysokość dochodu (wynagrodzenie, renta, emerytura, alimenty, itp.)

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.   

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis aktualnej sytuacji ekonomicznej

 

1.Struktura dochodów

-         łączny miesięczny, stały dochód netto rodziny ...........................................................................

-         dodatkowe dochody

a)    z tyt. umów zlecenia itp. ..........................................................................................................

b)   alimenty .................................................................................................................................

c)    z tyt. najmu i dzierżawy ...........................................................................................................

d)   inne(podać jakie) ....................................................................................................................

- miesięczny dochód na osobę w rodzinie .........................................................................................

- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji) ............................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- wartość terminowych lokat bankowych ...........................................................................................

..................................................................................................................................................

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka) ..................................................................................................................................................

2. Struktura wydatków

- czynsz .....................................................................................................................................

- spłata kredytu mieszkaniowego ..................................................................................................

- gaz, prąd .................................................................................................................................

- woda, kanalizacja .....................................................................................................................

- koszty związane z ogrzewaniem mieszkania ................................................................................

- telefon ....................................................................................................................................

- inne jednorazowe koszty związane z utrzymaniem mieszkania .......................................................

.................................................................................................................................................

- ubezpieczenie na życie .............................................................................................................

- ubezpieczenie mieszkania, domu ..............................................................................................

- ubezpieczenie samochodu ........................................................................................................

- alimenty ................................................................................................................................

- opłata za dom pomocy społecznej ............................................................................................

- spłaty realne np.za samochód, sprzęt gospodarstwa domowego itp. ..............................................

       ........................................................................................................................................

- uczestnictwo w kasach mieszkaniowych ......................................................................................

- opłata za internet ...................................................................................................................

- wydatki na naukę w szkołach niepublicznych ..............................................................................

- wydatki na ochronę zdrowia .....................................................................................................

- inne(podać jakie) ...................................................................................................................          

3.Sytuacja zawodowa

- liczba członków rodziny w wieku aktywności zawodowej ................................................................

- liczba osób pracujących ..........................................................................................................

- osoby niepracujące (wymienić je i podać przyczyny) ...................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od kiedy, wysokość) ...............................................

-            

4.Sytuacja zdrowotna

- niesprawny  w rodzinie (kto, grupa inwalidzka, na jaki okres) ....................................................

...........................................................................................................................................

- przewlekle chory w rodzinie ..................................................................................................

...........................................................................................................................................

- osoba w rodzinie wymagająca stałej pomocy innych (w jakim zakresie, kto udziela) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.Sytuacja materialna

a) rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu ........................................................

b) posiadany majątek nieruchomy

- położenie, krótki opis i rodzaj własności................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- obciążenie hipotetyczne, rzecz jakiego wierzyciela ................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) posiadany samochód lub inny pojazd (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny, obciążenie kredytowe).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) posiadane dzieła sztuki ..................................................................................................... ...........................................................................................................................................

e) posiadane antyki .............................................................................................................. ...........................................................................................................................................

f)  jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne

- powierzenia ogółem ............................................................................................................

- typ gospodarstwa ................................................................................................................

- podać rodzaj i areał upraw .................................................................................................... ............................................................................................................................................

- zabudowania gospodarcze (stodoła, obory, chlewnie, kurniki, stajnie, szklarnie, silosy, suszarnie, młyn itp.- podać np.. rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, przybliżoną wartość) ............................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- podać posiadane maszyny i urządzenia rolnicze środki transportu (cech użytkowe, rok produkcji, przybliżoną wartość) ............................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         podać stan inwentarza żywego i jego ilość (rodzaj, ilość) ..................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

.....................................................

Miejsce i data

 

......................................................                                              

Podpis podatnika