Zarządzenie OŚ.307.2012

Zarządzenie nr OŚ.307.2012

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 października 2012r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt w osobie Pani Dominiki Grząślewicz-Gabler – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.