Zarządzenie Nr 00501.314.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15.11.2012 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

Zarządzenie OR .00501.314.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591, z  późn. zm.), oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dzień 24 grudnia 2012 r. ustanowić dniem wolnym od pracy.

 

§ 2

W zamian za dzień wymieniony w § 1 ustanowić sobotę 08 grudnia 2012 r. dniem pracy w godzinach od 07:00 do 15:00.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.