ZARZĄDZENIE nr GG.00501.317.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: warunków przetargów i ustalenia regulaminu przetargów pisemnych nieograniczonych na w

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.317.2012

Burmistrza Miasta i Gminy  Mosina

z dnia 19 listopada 2012 r.

 

w sprawie: warunków przetargów i ustalenia regulaminu przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .    Dz. U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz   Gminy Mosina ustala warunki przetargów i regulamin przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego,  wybudowanego w Pecnej, na działce o nr ewid.: 139/1 i 139/2 (ark. mapy nr 2, obręb Pecna, KW 31270, KW 25477) na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych) oraz przychodnię stomatologiczną, czyli świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z  możliwością  prowadzenia innych usług medycznych.

§ 1

Przetarg pisemny nieograniczony  ma na celu wybór najkorzystniejszej  oferty.

§ 2

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby lub podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych;
 2. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonania działalności świadczenia usług medycznych wynajmujący żąda następujących dokumentów:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)    aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. W celu potwierdzenia, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usług medycznych wynajmujący żąda następujących dokumentów:

a)    szczegółowego opisu działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci: zdrowych i chorych, w zakresie prowadzenia usług medycznych zawierającego:

                                          i.    przewidywaną liczbę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 2000 mieszkańców, w tym dzieci,

                                        ii.    planowane dni i godziny przyjęć lekarzy określonych w pkt. i);

b)    wykazu osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania usług medycznych;

c)    wykazu dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.

 1. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni wynosi za każdy miesiąc trwania umowy najmu:

a)    w wysokości 12,00 zł netto za 1m2 + 23% VAT wynajmowanej powierzchni z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych), czyli na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych;

b)    w wysokości 15,00 zł netto za 1m2 + 23% VAT wynajmowanej powierzchni z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną świadczącą usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

c)     składana oferta w zakresie ceny czynszu najmu za 1m² powierzchni powinna zawierać cenę wywoławczą wyższą od stawki minimalnej netto. Do zaoferowanej stawki czynszu najmu będzie doliczony podatek VAT według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

d)    lokale użytkowe można oglądać terminie: od 21 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 723-634-943;

 1. Istotne postanowienia umowy najmu:

a)    poza czynszem najmu Najemca lokalu będzie ponosił opłaty za media, w tym: zużycie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz odpadów stałych i medycznych i innych. Najemca sam organizuje i opłaca odbiór i wywóz odpadów medycznych. Najemca będzie obciążany kosztami ogrzewania budynku proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni;

b)    Najemca sam  zadba o utrzymanie  porządku i czystości przedmiotu najmu oraz o  utrzymanie, w tym sprzątanie  i odśnieżanie podjazdu prowadzącego do budynku;

c)    Najemca lokalu bez zgody wynajmującego nie może podnajmować lokalu osobom trzecim;

d)    umowa o najem lokalu ulega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania z czynszem za dwa kolejne miesiące;

e)    umowa o najem lokalu ulega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania lub braku przedłużenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej w wynajmowanych pomieszczeniach,  

f)     raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zmianami) w Monitorze Polskim.

g)    obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w        przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na Najemcy.

§ 3

 1. W przetargu pisemnym nieograniczonym termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu  7 grudnia 2012 r. o godz. 11:00.  Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 1 lub załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci: zdrowych i chorych w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" lub „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni stomatologicznej w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" ,  w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Mosinie - pok. nr 107.
 3. Osoby lub firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych zainteresowane udziałem w pisemnym przetargu nieograniczonym na najem pomieszczeń w  Pecnej  na okres 3 lat, do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu powinny dołączyć dokumenty wymienione w § 2 w pkt. 1-3 Zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Dopuszcza się do udziału w przetargu podmioty występujące wspólnie.
 5. Każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 4, do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu składa wszystkie dokumenty wymagane w § 2  pkt. 1-3 Zarządzenia, z wyłączeniem  szczegółowego opisu, o którym mowa w § 2  pkt. 3 lit. a, który składany jest w 1 egzemplarzu opracowanym dla tych podmiotów wspólnie, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw dla podmiotu reprezentującego uprawnione podmioty występujące wspólnie.
 6. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
 7. Listę osób i podmiotów zakwalifikowanych wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl-mienie gminne -sprzedaż mienia gminnego, najpóźniej w dniu 13 grudnia  2012 r.

§ 4

 1. W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty zakwalifikowane, które wniosą wadium w terminie do dnia 19 grudnia 2012r.,

a)    w kwocie: 2.000,00 zł ( słownie: dwatysiącezłotych00/100) na konto  Gminy Mosina nr:   26 9048 0007 0000 0215 2000 0002 w  GBS w Mosinie - dotyczy przetargu na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych),

b)    w kwocie: 800,00 zł ( słownie:  osiemsetzłotych00/100) na konto  Gminy Mosina nr:  26 9048 0007 0000 0215 2000 0002 w  GBS w Mosinie - dotyczy przetargu na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet czynszu, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie do 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, ulega przepadkowi na rzecz Gminy  Mosina w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 5

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na najem     pomieszczeń dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci( zdrowych i chorych) w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" oraz „Nie otwierać do dnia 20 grudnia 2012 r., do  godz. 13:00" lub „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni stomatologicznej w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" i „Nie otwierać do dnia 20 grudnia 2012 r., do  godz. 13:00", w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Mosinie, pok. 107 w terminie do dnia  20 grudnia 2012r.,  do godz.  11:00 - wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 2 lub 4 do niniejszego Zarządzenia.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 4, ofertę na najem lokalu zgodną z załącznikiem nr 2 lub z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, składa podmiot posiadający pełnomocnictwo pozostałych podmiotów do złożenia oferty.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub powyższe dane wszystkich podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 4;, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b)    datę sporządzenia oferty;

c)    oferowaną cenę czynszu miesięcznego netto za 1 m² za najem lokalu wyższą od kwoty wywoławczej oraz wymagane oświadczenia na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

d)    dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w § 4 pkt 1 niniejszego Zarządzenia, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki udziału w przetargu.
 2. Burmistrz Gminy Mosina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku ważnych ofert i odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

§ 6

 1. Otwarcie ofert odbywa się w obecności oferentów.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   20 grudnia 2012 r. o godz. 13:15, w sali 110 Urzędu  Miejskiego w Mosinie, plac 20 Października 1( wejście do budynku od ulicy Poznańskiej).
 3. Na otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej:

a)    podaje liczbę otrzymanych ofert;

b)    dokonuje otwarcia kopert z ofertami w kolejności wpływu;

c)    przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

d)    zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu.

§ 7

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które:

 1. zostały złożone po wyznaczonym terminie;
 2. nie zawierają danych, które powinna zawierać oferta określonych w § 5 Zarządzenia lub dane te są niekompletne;
 3. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

§ 8

 1. W ciągu 3 dni roboczych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym dokonano otwarcia ofert, komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, a w szczególności:

a)    sprawdza kompletność ofert,

b)    dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 niniejszego paragrafu.

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert najwyższych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
 2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 2, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Termin dodatkowego przetargu ustnego ustala się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym dokonano otwarcia ofert.
 3. W dodatkowym przetargu ustnym nieograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą podpisania protokołu.

§ 9

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych) komisja przetargowa bierze pod uwagę  kryteria określone w zarządzeniu nr GG.00501.318.2012 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl-mienie gminne -sprzedaż mienia gminnego.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń użytkowych, przeznaczonych na poradnię stomatologiczną, komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę pod warunkiem spełnienia warunków udziału w przetargu.
 3. Komisja przetargowa wybiera tą ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa, z zastrzeżeniem pkt 2.

§ 10

Wynajmujący podaje wyniki przetargu do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie w trybie określonym w § 3 pkt 7, w  dniu 27 grudnia 2012 r., jednocześnie zawiadamiając na piśmie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

 

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi  Referatu  Geodezji i Nieruchomości.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  21 listopada 2012 r.


                                                                                                                                                   Załącznik nr 1

do zarządzenia nr  GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia  19.11.2012 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem, na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.   pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej  z przeznaczeniem dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i chorych:  

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

Zgłaszam zamiar uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu i załączam następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3.  szczegółowy opis działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci w zakresie prowadzenia usług medycznych;
 4. wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne;
 5. wykaz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)


                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

do zarządzenia  nr GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia 19 .11.2012 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i chorych: 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

 1. Oferujemy miesięczny czynsz najmu:

czynsz netto:            ...............................zł/m2

VAT 23%:                  ...............................zł/m2

czynsz brutto:           ...............................zł/m2

słownie brutto:         .....................................................................................................

 1. Dodatkowe świadczenia specjalistyczne ( wymienić):.........................................

....................................................................................

 1. Zorganizowanie i wprowadzenie rejestracji pacjentów na określoną godzinę : wpisać „Tak" lub „Nie": .................................................................................................
 2. Oświadczam, że:

a)    zapoznaliśmy się ze stanem technicznym pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, dokonaliśmy  ich oględzin, i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu;

b)    przyjmujemy warunki udziału w przetargu i istotne postanowienia umowy najmu  bez zastrzeżeń;

c)    w przypadku wygrania przetargu zawrzemy umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

                                   (podpis i pieczęć firmowa lub

                                 upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr  GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia  20.11.2012 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem, na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej  z przeznaczeniem dla przychodni stomatologicznej:

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

Zgłaszam zamiar uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu i załączam następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3.  szczegółowy opis działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci w zakresie prowadzenia usług medycznych;
 4. wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne;
 5. wykaz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

 

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

Załącznik nr 4

do zarządzenia  nr GG.00501.317.AC

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia 20 .11.2012 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem dla przychodni stomatologicznej:

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

 1. Oferujemy miesięczny czynsz najmu:

czynsz netto:            ...............................zł/m2

VAT 23%:                  ...............................zł/m2

czynsz brutto:           ...............................zł/m2

słownie brutto:         ....................................................................................................

 1. Oświadczam, że:

d)    zapoznaliśmy się ze stanem technicznym pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, dokonaliśmy  ich oględzin, i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu;

e)    przyjmujemy warunki udziału w przetargu i istotne postanowienia umowy najmu  bez zastrzeżeń;

f)     w przypadku wygrania przetargu zawrzemy umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)