ZARZĄDZENIE nr GG.00501.318.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych w Pecnej

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.318.2012

Burmistrza Miasta i Gminy  Mosina

z dnia 19 listopada 2012 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów  nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat,  od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .    Dz. U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz  Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego,  wybudowanego w Pecnej, na działce o nr ewid.: 139/1 i 139/2 (ark. mapy nr 2, obręb Pecna, KW 31270,25477) na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych:  

a)    z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych): powierzchnia przychodni dla dorosłych - 136,95 m², powierzchnia przychodni dla dzieci- 54,19 m², razem: 191,14 m²;

b)    z  przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną o powierzchni - 56,75 m²;

zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.317.2012  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r.

w składzie:

  1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
  2. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
  3. Barbara Lulka - Członek Komisji.
  4. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,

 

§ 2.

1. Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem przetargów:

a)    sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargów i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargach;

b)    podaje liczbę otrzymanych ofert  w kolejności wpływu oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

c)    sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty i uczestniczą w otwarciu ofert;

d)    dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;

e)    przyjmuje wyjaśnienia lub zgłoszenia składane przez oferentów;

f)      zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu;

g)    weryfikuje oferty;

h)   składa Burmistrzowi Gminy Mosina propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.  Wybór najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych) zostanie dokonany w

      oparciu o następujące kryteria i przynależne im wagi punktowe:

a)    Zaproponowana wysokość czynszu najmu - 65 punktów, przy czym oferta, której cena jest najwyższa, otrzymuje 65 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów wg wzoru:

                                                                 cena badanej oferty x 65

       liczba punktów badanej oferty =  --- ----------------------------------

                                                                 cena najwyższej oferty

            Za cenę oferty przyjmuje się oferowany czynsz miesięczny netto za powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu, tj.

       cena oferty =  a x 191,14 m²

            gdzie a - oferowany czynsz netto najmu pomieszczeń użytkowych przeznaczonych  na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych);

b)    Za wprowadzenie dodatkowych świadczeń specjalistycznych, co najmniej raz w miesiącu, wśród, których preferowane są w szczególności: ginekologia, chirurgia,   laryngologia, dermatologia, okulistyka, neurologia - 6 punktów za każdy rodzaj świadczeń specjalistycznych, nie więcej, niż 30 punktów łącznie;

c)    Za zorganizowanie i wprowadzenie rejestracji pacjentów na określoną godzinę - 5 punktów;

3.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię  stomatologiczną  komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę pod warunkiem spełnienia warunków udziału w przetargu. Komisja przetargowa wybiera tę ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa, pod warunkiem, że oferent  spełnienia warunki udziału w przetargu.

4.  W przypadku złożenia równorzędnych ofert najwyższych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

5.  Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt 4, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Termin dodatkowego przetargu ustnego ustala się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia następnego po dniu , w którym dokonano otwarcia ofert.

6.  W dodatkowym przetargu ustnym nieograniczonym, oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

7. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonych przetargów.

§ 3.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności komisji przetargowej.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu geodezji i Nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20  listopada 2012 r.