Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.,       Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:

1.      pomocy społecznej,

2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

5.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

6.      wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§ 2

 

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.319.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 listopada 2012r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.

 

1.  Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:

- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 14 stycznia do 28 lutego 2013 r.,

- pozostałych zadań realizowanych od 20 stycznia do 30 grudnia 2013 r.

 

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:

 

a) pomocy społecznej w tym:

 

- organizacja wieczerzy wigilijnej,

 

4 000,00 zł

- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

 

18 000,00 zł

 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej w tym:

 

- działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie wrażliwości kulturalnej, integracja dzieci i młodzieży,

2 000,00 zł

- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych            i samotnych  w tym: udział w szkoleniach, seminariach, kursach, imprezy integrujące osoby starsze, udział w spektaklach, przedstawieniach koncertach,

 

16 000,00 zł

- organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,

 

15 000,00 zł

- kultywowanie i nauka śpiewu,

 

8 000,00 zł

- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,

 

14 000,00 zł

 

c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:

 

- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów                      i rozgrywek sportowych,

25 000,00

 

d) edukacji publicznej i wychowania dzieci  w wieku przedszkolnym w tym:

 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym edukacja muzyczna,

3 000,00 zł

 

e) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

 

 

- wspieranie procesów wychowawczych,               

- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

8 000,00 zł

 

f) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:

 

- organizacja szkoleń, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2 000,00 zł

 

g) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych

4 000,00 zł

 

3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert     w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

 

5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto
w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

7.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

8. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

10.   Do oferty należy dołączyć :

-  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

 

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 27 listopada 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

 

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

 

16.   Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

  

17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2011 i 2012:

 

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2011 rok

2012 rok

1.

pomoc społeczna

25 000,00 zł

20 000,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

2 500,00 zł

7 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

1 500,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 596,00 zł

2 400,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

58 350,00 zł

39 890,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

66 000,00 zł

55 000,00 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

256 950,00 zł

229 410,00 zł