Zarządzenie Nr OW. 00501.320.2012.MK z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OW. 00501.320.2012 MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
I. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Ewy Anioł, nauczycielki Gimnazjum nr 1
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,
4. Mirosława Marianna Abreu-Diaz - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

II. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Ziobro, nauczycielki Zespołu Szkół
w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,
4. Mirosława Marianna Abreu-Diaz - ekspert MEN,
5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu szkół w Rogalinku.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.