Zarządzenie Nr GG.00501.323.2012.AC z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Zarządzenie Nr GG.00501.323.2012.AC

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 grudnia 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi publiczne w Mosinie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  1. nr 2130/9 obr. Mosina, ark. mapy 37, o  powierzchni 192 m²

zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026687/8 przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego  i torami kolejowymi  linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym  Uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) pod drogę publiczną lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD-L

  1. nr 2166/4 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 12 m²
  2. nr 2167/2 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 1812 m²

zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026687/8 przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi  linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym  Uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) pod drogę publiczną zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KD-Z

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.