Zarządzenie Nr GG.00501.324.2012.AC z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.318.2012

Zarządzenie Nr GG.00501.324.2012.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.318.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 W Zarządzeniu nr GG.00501.318.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej, wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 po pkt b ) otrzymuje następujące brzmienie:

„ zgodnie z Zarządzeniem nr GG.00501.317.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w składzie:

1.      Sławomir Ratajczak  - Przewodniczący Komisji

2.      Anna Sobkowiak       - Sekretarz Komisji

3.      Aleksandra Czuryło   - Członek Komisji

4.      Barbara Lulka             - Członek Komisji

5.      Piotr Sternal               - Członek Komisji

§ 2.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem  podpisania.