Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr FB.00501.326.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

§ 2

 

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.326.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA

 

Na podstawie Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów.

 

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 14 stycznia do 30 grudnia 2013 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 190 000,00 zł.

 

2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów może ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2013r.

 

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający projekt, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.

 

4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.

 

5. Kluby sportowe składające projekty:

- wykonują zadania samodzielnie,

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.

 

6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

7. Do projektu należy dołączyć :

-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),

-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2011,

-  sprawozdanie finansowe za rok 2011 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego),

-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

-  w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

 

8. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

9. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

 

10. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie od 12 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.

 

11. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :

a) kryteria formalne,

b) merytoryczna wartość projektu:

-  doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,

-  skala i zasięg realizowanego zadania,

- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),

- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

e) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.