Zarządzenie Nr GG.00501.325.2012.AS z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.325.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 grudnia 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Krosinku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 286/18 obr. Krosinko, ark. mapy 10, o  powierzchni  207m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019104/6.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.