Zarządzenie Nr GG.00501.329.2012.AS z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

Zarządzenie Nr GG.00501.329.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 grudnia 2012r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 122

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.329.2012.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 grudnia 2012r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego zapisanej w KW PO1M/00021338/2 jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

1445   

   

290

116.000,00

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie zatwierdzonym uchwałą nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem 3MN/U w granicach historycznej strefy urbanistycznej miasta.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.