Zarządzenie nr FB.00501.337.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.337.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), zarządzam, co następuję:

 

§1.

 

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013r., w składzie:

1)   przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:

a) Waldemar Krzyżanowski,                                                                    

 b) Ewelina Waligórska,

c) Waldemar Demuth;

2)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

b) Elżbieta Andrzejewicz- przedstawiciel Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

c) Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

 

§2.

 

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.