Zarządzenie nr FB.00501.339.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  nr FB.00501.339.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
2) Środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.339.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

Zimowe zajęcia

 

 

1 000,00

2.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

 

Razem Raźniej- ferie

 

 

800,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

 

Aktywna zima 2013
w Daszewicach

 

800,00

4.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 

Warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

 

700,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach

 

Ferie zimowe 2013

 

700,00

Ogółem

4 000,00