Zarządzenie Nr GG.00501.334.2013.AS z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności

Zarządzenie Nr GG.00501.334.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 stycznia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania  

            

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2  oraz art. 98 ust.3 i art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/244/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty po drogę gminną

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina przeznaczonej do przeniesienia własności w ramach odszkodowania jako nieruchomość zamienna opisanej szczegółowo w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 122

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                                                                          do Zarządzenia Nr GG.00501.334.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 stycznia 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania 

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności w ramach odszkodowania jako nieruchomość zamienna, zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Kościanie PO1M/00025000/2 jako własność Gminy Mosina położonej w Mosinie w rejonie ul. Dworcowej

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

1933/11      

   

570

72.595,00

 

 

 

Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą Nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczonej na rysunku planu symbolem 2MW). 

Nieruchomość obciążona jest wpisanym w dziale III księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczowym służebnością drogi bliżej określoną w §6 umowy sprzedaży z dnia 26 marca 2002r. Rep. A 1147/02 na rzecz „Energetyka Poznańska" Spółka Akcyjna Poznań.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.