Zarządzenie Nr GG.00501.338.2013.AS z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.338.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 stycznia 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 11 stycznia 2013r. ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na dzień 11 stycznia 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.