Zarządzenie nr FB.00501.342.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2013 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszone

Zarządzenie  nr FB.00501.342.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W następujących zakresach:

1.      pomocy społecznej,

2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

5.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

6.      wypoczynku dzieci i młodzieży,

7.      bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2) Środki finansowe w wysokości 99 140,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.342.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2013 r.

 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :

 

1)      organizacja wieczerzy wigilijnej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Wieczerza Wigilijna

4 000,00

RAZEM

4        000,00

 

2)      pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu

9 000,00

 

Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie

Pomoc żywnościowa

8 940,00

RAZEM

17 940,00

 

§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :

 

1)    działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wielkopolskie spotkania z kulturą

1 000,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Karnawałowa impreza integracyjna

300,00

RAZEM

1 300,00

 

2)    działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Piknik integracyjny

3 000,00

2.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym

450,00

3.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Kurs j. angielskiego

530,00

4.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Zajęcia plastyczne

1 000,00

5.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja festynu rodzinnego

1 500,00

6.

Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

Akademia Seniora

8 000,00

RAZEM

14    480,00

 

3)    organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

Organizacja VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą

10 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon ZHP

 

Kultura integruje

3 000,00

RAZEM

13 000,00

 

4)    kultywowanie i nauka śpiewu:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

VIII Spotkanie Chórów we wrześniu

1 000,00

2.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego

7 000,00

RAZEM

8 000,00

 

5)    prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Wesołe Nutki

500,00

2.

Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka

Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)

13 500,00

RAZEM

14 000,00

 

§ 3.

 

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy AKADEMIA JUDO

Finał ligi judo

2 000,00

2.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2013

2 000,00

3.

Polski Związek Wędkarski (Mosina- Hobby)

Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i członków koła

1 000,00

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Aktywizacja ruchowa osób starszych

1 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

Aktywny sposób spędzania czasu pozalekcyjnego poprzez udział w zajęciach sportowych

3 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

IX Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie

1 000,00

7.

Fundacja polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska"

Akademia Umiejętności 2013

1 500,00

8.

Automobilklub Wielkopolski

 

Mosińskie Mistrzostwa Motorowe

1 300,00

9.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

Poznaj Wielkopolskę z kajaka

1 000,00

10.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych

1 000,00

11.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina

500,00

12.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

V Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina

500,00

13.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

XIV edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"

1 000,00

14.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Rodzinny rajd harcerski

500,00

15.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Gibanie po kanale

1 120,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

Mosiński Turniej Wielkanocny w teakwondo

1 000,00

RAZEM

19 420,00

 

§ 4.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Mały Geniusz

1 000,00

RAZEM

1 000,00

 

§ 5.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Razem Raźniej

2 000,00

2.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

WIEM

2 000,00

RAZEM

4 000,00

 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Rajd Powiatowy Drużyn MDP i DDP

900,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Dziecięca drużyna pożarnicza

1 100,00

RAZEM

2 000,00