Zarządzenie Nr GG.00501.352.2013.AS z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereś

Zarządzenie Nr GG.00501.352.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 lutego 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina wymienionych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.352.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 lutego 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

42/1

743

PO1M/00027242/4

55.000,00

2.

42/2

865

PO1M/00027242/4

65.000,00

3.

42/3

844

PO1M/00027242/4

66.000,00

4.

42/4;45/8

717

PO1M/00027242/4

56.000,00

5.

42/5;45/9

753

PO1M/00027242/4

55.000,00

6.

42/6;45/10

905

PO1M/00027242/4

63.000,00

7.

45/3

812

PO1M/00027242/4

66.000,00

8.

45/4

815

PO1M/00027242/4

62.000,00

9.

45/5

790

PO1M/00027242/4

60.000,00

10.

45/6

780

PO1M/00027242/4

60.000,00

 

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  9 grudnia 2011r. nr PP.MB.73340-165/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.

 

Dział III KW PO1M/00027242/4 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do działki 207/6, przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Śremie Wydział I Cywilny z  dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie I NS 386/09 o zasiedzenie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.