Zarządzenie Nr GG.00501.358.2013.AS z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członk

Zarządzenie Nr GG.00501.358.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 lutego 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2013r. o godz.10.00 ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Pecnej w rej. ul. Mosińskiej w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień 21 lutego 2013r. na przeprowadzenie ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Pecnej w rej. ul. Mosińskiej na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Zofia Springer - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Michalina Szeliga - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.