Zarządzenie nr FB.00501.360.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień

Zarządzenie nr FB.00501.360.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
  

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890) zarządzam, co następuję: 

§ 1. 

Ogłaszam termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej od 1 do 31 marca 2013 r. 

§ 2. 

Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.  

§ 3.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, wzór opinii klubu sportowego oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej, wyróżnienia dla trenera lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej stanowią załącznik do Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach Urzędu Miejskiego w Mosinie.