Zarządzenie Nr GG.00501.361.2013.AS z dnia 5 marca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.361.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 marca 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na przedłużenie ciągu komunikacyjnego w Mosinie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 2689/16 obr. Mosina, ark. mapy 46, o  powierzchni 910 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00041754/0

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.