Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina

Sprawa: IK.271.1.2013                                                                    Mosina, dnia 5 kwietnia 2013 r.Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 15:

 

Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 61.562,16 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2 (nr 12 - zmiana oferty): Michał Sołtys, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PLENER" Zakład Chirurgii Drzew, Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni, Golina, ul. Polna 2A, 63-200 Jarocin (oferta uzyskała 82,52 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3 (nr 19 - zmiana oferty): Izabela Zawadzka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU TRAWMAR, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań  

(oferta uzyskała 55,15 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 9: Marek Gurgul, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ogrodnicze Markus; Maria Frąszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tłumaczenia MARKFLOR, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków (oferta uzyskała 78,02 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 13: Andrzej Piętowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS Serwis", ul. Staffa 10, 60-194 Poznań

(oferta uzyskała 69,82 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 14: Justyna Skrzypek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  ARABESKA, ul. Piaskowa 10, 62-053 Pecna.

(oferta uzyskała 55,22 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:


Oferta nr 1 (nr 5 - zmiana oferty): Tomasz Puchalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXCLUSIVE GARDEN, 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11/85.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 6: Piotr Kopaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Kopaczewski, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 7: Katarzyna Gramczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DUŻE DRZEWA, Broniszewice 109B, 63-304 Czermin.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Oferta nr 8: Michał Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOWAK OGRODY, Rataje 39, 62-067 Rakoniewice.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie przedłożył w ofercie wykazu wykonanych usług oraz dokumentu na potwierdzenie, że zostały one należycie wykonane i został wezwany do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Pomimo tego, nie uzupełnił wykazu. Dodatkowo także, przedłożył referencję, potwierdzającą należyte wykonanie wykazanej w niej usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jednak jest ona  złożona w formie kopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


Oferta nr 10: Henryk Hinca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hinca  Gospodarstwo Szkółkarskie, Dobrzyca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Szydłowo.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 11: Józef Grudziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkółkarstwo Ozdobne-Metalex, Sycewo 18, 62-610 Sompolno.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu wykonanych usług  oraz dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż wykazana w wykazie usługa nie potwierdzała spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca przesłał uzupełnienie mailem na adres jednego z członków komisji przetargowej, a zatem w niedopuszczalnej w przedmiotowym postępowaniu formie. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 2.2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów drogą pisemną.


Oferta nr 16: Bartosz Ratajczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD SERWIS, ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 17: Magdalena Pawlak-Warczygłowa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT GARDEN, ul. Średzka 38, 62-322 Orzechowo.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 18: Jacek Zatorski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ARBOR" Firma Usługowa, Os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 20: Hanna Klawiter, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CEDRUS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu wykonawcy:


Oferta nr 4: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski, Gebler, spółka jawna, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wpisał w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) warunek realizacji: „UWAGA!!! Zlecenia częściowe będą realizowane przy minimalnym zamówieniu jednorazowym na kwotę 4000,00 zł brutto". Zapis taki jest sprzeczny z treścią SIWZ, nie zawiera ona takiego ograniczenia.


Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a