Zarządzenie nr FB.00501.372.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 kwietnia 2013r.

Zarządzenie nr FB.00501.372.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuję:

 

§1.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:

1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,

2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,

3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§2.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.

§3.

Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.wokiss.pl lub osobiście na pokoju nr 4 w terminie od 8 do 15 kwietnia 2013 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.