Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013

                                                                                  

  Mosina, dnia  09.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.4.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2013   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013”.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 – złożoną przez: 

Maciej Fajfer PUH Trans-Bau-Project, Pl. 20 Października 9, 62-050 Mosina. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa, os. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 90,23 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Edwin Mocek Zakład Robót Drogowych, ul. Matejki 4/25, 60-766 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,16 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6g, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 58,44 została sklasyfikowana na IV miejscu).

  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a