Zarządzenie nr FB.00501.377.2013.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.377.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.


2) Środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwudziestu jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.377.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

§ 1. 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich na terenie Gminy Mosina:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Mosiński Klub Żeglarski

 

Lato pod żaglami

4 000,00

2.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Półkolonie letnie

4 350,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik nad jeziorem

800,00

4.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne zajęcia

1 850,00

Ogółem

11 000,00

 

§ 2. 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami w czasie wakacji letnich:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Harcerski obóz pod namiotami w Lubniewicach

6 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Obóz Wypoczynkowo- rekreacyjny w Łukęcinie

4 000,00

Ogółem

10 000,00