Zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013

Zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), oraz  Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890), zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Przyznano stypendium sportowe w wysokości 200,00 zł miesięcznie, płatne w okresie od maja do grudnia 2013 r. dla zawodnika Jacka Fajfra (żużel);

2. Przyznano jednorazowe nagrody pieniężne następującym sportowcom:

a) I nagrodę w wysokości 2 000,00 zł zawodniczce Joannie Witkowskiej ( Judo ),

b) II nagrodę w wysokości 1 500,00 zł zawodnikowi Piotrowi Nowaczykowi ( Kick boxing ),

c) III nagrodę w wysokości 1 000,00 zł zawodniczce Paulinie Niedzielskiej ( Judo );

3. Przyznano wyróżnienie w postaci dyplomu i statuetki dla zawodnika Tomasza Jankowiaka (Judo);

4. Przyznano następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

a) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł dla Radosława Miśkiewicza- Prezesa Klubu Sportowego „Akademia Judo",

b) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł dla Jędrzeja Pinkowskiemu - Prezesa Uczniowskiego Klub Sportowy „Mosińska Jedynka".

   

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.