ZARZĄDZENIE NR OSIR.00501.382.2013

ZARZĄDZENIE NR OSIR.00501.382.2013

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 maja 2013r.

 

zmieniające zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), oraz  Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890), zarządzam co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr OSIR.00501.375.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 kwietnia 2013 r. sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

 „III nagrodę w wysokości 1 000,00 zł zawodniczce Martynie Michalskiej ( Karate )".

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.