Zarządzenie Nr GG.00501.386.2013.AS z dnia 10 maja 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie Nr GG.00501.386.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 4 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3055 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 500/2 obr. Pecna o pow. 2.6529 ha zapisanej w KW PO1M/00031270/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie na rzecz E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-419 Szczecin, ul. Plac Rodła 8 lok. II-405, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261861, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 852 248 61 87, REGON: 320225553.

 

§ 2.

Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie i w celu:

- przeprowadzeniu przez nieruchomość odcinka sieci linii kablowej SN wraz z linią teletechniczną o długości ok 70 m i przesyle nią prądu - zgodnie z załącznikiem nr 1;

- dostępie do urządzeń przesyłowych we wskazanym w załączniku nr 1 pasie gruntu w celu przeprowadzenia przeglądów, wymiany, konserwacji, remontów i usunięcia awarii, oraz z obowiązkiem przywrócenia otoczenia do stanu przed przeprowadzeniem wymienionych prac;

- prawie przejazdu i przejścia przez wskazany w załączniku nr 1 fragment nieruchomości wraz ze sprzętem, celem dostępu do urządzeń w każdym czasie;

- ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości w pasie eksploatacyjnym o szerokości 2 m od osi linii kablowej - wskazanej w załączniku nr 1, w obie strony poprzez zakaz wznoszenia w tym obszarze budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych i dokonywania nasadzeń.

 

§ 3.

W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustalić jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1