Zarządzenie Nr GG.00501.387.2013.AS z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.387.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na drogę - ul. Kozią w Pecnej na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  PP.MB.73341-6/08 z dnia 13 czerwca 2008r. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 11/1 obr. Pecna, ark. mapy 1, o  powierzchni 390 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00021551/1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.