PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA

 

Mosina, dnia 15 maja 2013 r.

 

Sprawa: IK.271.8.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.8.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.8.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA".

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

UZASADNIENIE

 

Wykonawca załączył do oferty dwa formularze cenowe na dwie odrębne kwoty - 83.815,00 zł oraz 64.967,00 zł. Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory formularzy i opisał zasady ich wypełniania. Cena oferty winna być podana w Formularzu ofertowym. Formularz cenowy należało wypełnić uwzględniając wszystkie wyszczególnione w nim pozycje i załączyć do oferty. Formularz cenowy jest elementem oferty, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć jedną ofertę.

            W związku z powyższym oferta wykonawcy zawiera dwa odmienne oświadczenia woli dotyczące ceny.

            Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą".

 

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.