Zarządzenie Nr GG.00501.391.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-

Zarządzenie Nr GG.00501.391.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.391.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2767/4

3520

PO1M/00029407/3

250.000,00

2.

2767/5

3045

PO1M/00029407/3

217.000,00

3.

2767/6

3629

PO1M/00029407/3

215.000,00

4.

2767/7

2980

PO1M/00029407/3

212.000,00

5.

2767/8

5754

PO1M/00029407/3

300.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXVI/491/06 z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) ww. nieruchomości przeznaczone są w części pod teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej, w części pod parkingi z zielenią towarzyszącą oraz w części pod komunikację pieszo-jezdną - oznaczone na rysunku planu symbolami: P,Pu; Kp,ZPt oraz Kx,P,Pu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.