Zarządzenie Nr GG.00501.393.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.393.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 241/13 obr. Rogalinek ark. mapy 5,  nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Rogalinku, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.393.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Rogalinku, zapisanej w KW PO1M/00031250/4  jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

 

241/39

 

 

15

 

3.000,00

 

Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 241/13 obr. Rogalinek w celu  poprawy jej warunków zagospodarowania.

 

Dział III Kw PO1M/00031250/4 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela co do działki 366/2. Osoba fizyczna: Zofia Pieszyk, Małgorzta Sioch, Janina Ratajska, Barbara Głodek

Ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności osobistej mieszkania bliżej określone w par. 10 umowy darowizny z dnia 10 stycznia 2000 r. Rep.a. 106/2000. Lista nieruchomości współobciążonych: PO1M/00022779/2. Rodzaj zamiany: przeniesiono do współobciążenia z Kw PO1M/00022779/2 na skutek odłączenia z w/w księgi wieczystej działki 620/23. Osoba fizyczna: Jan Bartkowiak, syn Stanisława i Katarzyny

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.