Zarządzenie Nr GG.00501.395.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie w rejonie ul. S

Zarządzenie Nr GG.00501.395.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie  w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.395.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie  w rejonie ul. Strzeleckiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Nr działki

łączna powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2700/78, 2700/79, 2700/80 obr. Mosina

385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno

 

2.184

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00027639/4

295.000,00

2.

2700/74, 2700/75, 2700/76, 2700/77 obr. Mosina

385/48, 385/49, 385/50 obr. Krosno

 

2.938

PO1M/00021426/6

 

 

PO1M/00027639/4

335.000,00

3.

2700/71, 2700/72, 2700/73 obr. Mosina

 

2.291

PO1M/00021426/6

 

265.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2012r. nr PP.6730.177.2012.AK dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie zwartej z dopuszczeniem usług w parterach oraz garażami w podpiwniczeniu.

 

Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.