ZARZĄDZENIE Nr GG 00501. 403.2013. EJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr GG 00501. 403.2013. EJ

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 28 maja 2013 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.  poz. 1697)   zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Przeznacza  się  do  oddania  w  najem 220 m2 gruntu, stanowiącego  część działki o numerze ewidencyjnym  229/3 o łącznej powierzchni 1.0978 m ²,   położonej   w  Mosinie,   w rejonie ul. Pożegowskiej, zapisanej w księdze wieczystej  KW nr PO1M/00025522/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie, na której znajduje się pobudowany budynek gospodarczy o pow. 12,0 m2 ,  na okres 3 lat, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym   załącznik   do    niniejszego  zarządzenia.

 

  1. Wykaz  o  którym   mowa  w  §  1  ust. 1  podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na   

            tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§ 2.

 

Grunt, o którym mowa w § 1 zagospodarowany zostanie pod uprawy ogrodnicze.

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosina, 28 maja 2013 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501. 403.2013  EJ

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2013 r. r.

 

 

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

   

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 23% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem nieruchomość gruntową o pow.220 m2,  stanowiącą część działki 229/3 o pow. 1.0978 ha stanowiącą  własność Gminy Mosina,  położoną  w  Mosinie  w rejonie ul. Pożegowskiej, zapisaną w  księdze wieczystej KW Nr PO1M/000025522/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze oraz pod pobudowanym budynku

gospodarczym

Miesięczna stawka czynszu wynosi 0,09zł. netto za najem 1 m² gruntu  pod uprawami ogrodniczymi  oraz 2,05 zł netto, za najem  gruntu pod budynkiem gospodarczym

Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.

 

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Gminy Mosina