Zarządzenie Nr GG.00501.406.2013. AS z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.406.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rej. ul. Żeromskiego-Nałkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2091/97 obr. Mosina o powierzchni 436 m2 zapisanej w KW PO1M/00022303/5 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.291.2012.AS z dnia 17 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi w dniach 12 grudnia 2012r., 22 lutego 2013r. i 26 kwietnia 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 50.000,00 zł netto  (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.