Zarządzenie Nr 00501.402.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 00501.402.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 27 maja 2013 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28. grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 218.173,97 zł do wysokości 84.316.943,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 218.173,97 zł do wysokości 80.191.843,02  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: