Zarządzenie Nr GG.00501.410.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickie

Zarządzenie Nr GG.00501.410.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Makuszyńskiego

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.410.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej- Makuszyńskiego

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

1794/4

1862

PO1M/00021997/9

185.000,00

2.

1794/5

816

PO1M/00021997/9

98.000,00

3.

1794/6

811

PO1M/00021997/9

97.000,00

4.

1794/7

808

PO1M/00021997/9

97.000,00

5.

1794/8

804

PO1M/00021997/9

97.000,00

6.

1794/9

801

PO1M/00021997/9

96.000,00

7.

1794/10;1794/11;1743/3;1743/4

1068

PO1M/00021997/9

115.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) nieruchomości oznaczone w wykazie numerami od 1 do 6 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; nieruchomość oznaczona w wykazie numerem 7 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN (działki o nr ewid. 1794/10;1743/3) w części pod tereny urządzeń transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE (działki o nr ewid. 1794/11;1743/4)

 

Dział III KW PO1M/00021997/9 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż prawo własności ujawnionego właściciela co do działki nr 2013 przeszło na rzecz Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie nabyły prawo użytkowania wieczystego tejże działki

Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.