Zarządzenie nr FB.00501.413.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zarządzenie  nr FB.00501.413.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)   Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Klub Sportowy „1920 Mosina"

 

Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej

3 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Daszewice"

Aktywne wakacje w miejscu zamieszkania pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch"

2 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.