Zarządzenie nr OW.00501.419.2013.MK

Zarządzenie nr  OW.00501.419.2013.MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 lipca 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 

Zespołu Szkół w Daszewicach

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Zespołu Szkół w Daszewicach.

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Karolina Adamska - członek

- Marzena Pelcer - członek

3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych:

-  Justyna Strzelczyk - członek

4. Przedstawiciel Rad Rodziców:

-  Robert Borkiewicz - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Elżbieta Wiszniewska - członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.