ZARZĄDZENIE NR GG.00501.420.2013.PS z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele han

ZARĄDZENIE NR GG.00501.420.2013.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 lipca 2013r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele handlowe lub usługowe nie związane z imprezami okolicznościowymi.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 142, poz. 594) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się wysokość miesięcznej stawki netto za najem gruntów wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina wykorzystywanych na cele handlowe lub usługowe nie związane z imprezami okolicznościowymi na kwotę 25zł/m2 miesięcznie.

 

§ 2.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.