Zarządzenie Nr GG.00501.427.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

Zarządzenie Nr GG.00501.427.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.427.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

 

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej stanowiącej własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr KW

Cena netto (zł)

 

1.

 

234

 

4100

 

PO1M/00022537/4

 

220.000,00

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna, zatwierdzonym uchwałą nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 2289) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 15MN na rysunku planu i w części pod tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, oznaczone symbolem 1ZPTZ na rysunku planu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.