Zarządzenie nr GG.00501.423.2013.BT z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu Gminy Mosina

Zarządzenie nr GG.00501.423.2013.BT

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 lipca 2013r.

 

 

             W myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 j.t.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 j.t.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2  pkt 4 załącznika do uchwały nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina; zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Wydziela się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, z mieszkania komunalnego o powierzchni 64m2, mieszczącego się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3/2 dwa lokale socjalne.

 

 

1)    Dwa lokale socjalne, każdy o powierzchni około 32m2, mieszczące się na piętrze budynku przy ulicy Pożegowskiej 3/2.

 

  

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.