ZARZĄDZENIE NR GG.00501.415.2013.AC z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid.

 

ZARZĄDZENIE NR GG.00501.415.2013.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku, na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

 

§ 1.

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2013 r., poz 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami( t.j. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1.    przeznacza się do oddania w najem budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1.320,20 m², zlokalizowany w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na nieruchomości, tj. działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, stanowiącej własność Gminy Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00022304/2, od dnia 1 stycznia 2014 r., na okres 10 lat, w celu świadczenia usług medycznych;    

2.    Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jego na stronie internetowej.

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w  dniu 11 lipca 2013 r.

 

 

                                                                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia GG.00501.415.2013.AC

                                                                                  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 lipca 2013r.

 

 

Wykaz o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku, na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.  

 

1.    Oznaczenie nieruchomości.

 

Nieruchomość tj. działka nr ewid.1933/9, obręb Mosina, stanowiąca własność Gminy Mosina, zabudowana jest budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni 1.320,20 m² który przeznacza się do wynajmu.

 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00022304/2;

 

2.    Opis budynku:

Budynek trzykondygnacyjny, murowany, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia użytkowe, poczekalnie/korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną,  wod-kan., grzewczą,  p-poż, dźwig osobowy obsługujący z poziomu parteru: I i II piętro. Kocioł grzewczy znajduje się w piwnicy budynku,  ogrzewanie budynku oraz ciepłej wody - olejem opałowym.

Oferent-Najemca na własny koszt, w terminie 3 lat od dnia 1-ego stycznia 2014r., wykona roboty budowlane, których wykaz i szczegółowa specyfikacja będzie udostępniona od dnia 6 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej: bip.mosina.wokiss.pl → mienie gminne → najem mienia gminnego.

 

3.    Przeznaczenie:

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest w najem, na okres 10 lat, od dnia 1 stycznia 2014 r., w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego, w celu świadczenia w nim usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej              ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ ) z możliwością świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

4.    Okres najmu:

Okres najmu wynosi 10 lat, od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

5.    Miesięczny czynsz najmu

Stawka czynszu za wynajmowaną powierzchnię ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego; stawka wywoławcza wynosi: 12,00 zł netto za 1m² wynajmowanej powierzchni + 23% VAT; Po upływie 3 lat i wywiązaniu się z warunku przeprowadzenia robót budowlanych na własny koszt, o których mowa  w pkt. 2, czynsz zostanie obniżony.

 

6.    Inne opłaty

Koszty eksploatacyjne: zużycia wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania pomieszczeń i wody, wywozu nieczystości stałych, wywozu odpadów medycznych, utrzymanie czystości wewnątrz budynku, utrzymanie czystości dookoła budynku, w tym odśnieżanie ścieżek komunikacyjnych do budynku, schodów wejściowych do budynku, podestu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

 

7.    Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie, z góry do 10 - ego dnia miesiąca, za który jest należny, na podstawie faktury VAT.

 

8.    Zasady aktualizacji opłat

Raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towaru i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych( Dz.U. z 2009 r. Nr153, poz. 1227, z późn. zm.) w Monitorze Polskim.