ZARZĄDZENIE nr GG.00501.425.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w dr

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.425.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.416.2013  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 lipca 2013 r. 

w składzie:

  1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
  2. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
  3. Barbara Lulka - Członek Komisji,
  4. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,
  5. Piotr Sternal- Członek Komisji
  6. Michalina Szeliga- Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2013 r.