ZARZĄDZENIE nr GG.00501.429.2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.429.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego, wprowadza się następujące zmiany:

- § 1  po wyrażeniu : „ w składzie"  otrzymuje następujące brzmienie:

1.    Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji

2.    Maciej Ciesielski -  Członek Komisji

3.    Aleksandra Czuryło - Członek Komisji

4.    Barbara Lulka - Członek Komisji

5.    Anna Sobkowiak - Członek Komisji

6.    Małgorzata Stańczak - Członek Komisji

7.    Michalina Szeliga - Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.