Zarządzenie Nr GG.00501.431.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.431.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

42/4;45/8

717

PO1M/00027242/4

50.000,00

2.

42/5;45/9

753

PO1M/00027242/4

49.000,00

3.

42/6;45/10

905

PO1M/00027242/4

56.000,00

4.

45/3

812

PO1M/00027242/4

59.000,00

5.

45/4

815

PO1M/00027242/4

55.000,00

6.

45/5

790

PO1M/00027242/4

54.000,00

7.

45/6

780

PO1M/00027242/4

54.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.352.2013.AS z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 7 czerwca 2013r. i 26 lipca 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.