Zarządzenie nr OC.00501.401.2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania

ZARZĄDZENIE NR OC.00501.401.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 maja 2013 r.

 

 

w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania
w Gminie Mosina.

 

                                                  

            Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz.461 t.j. z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt. 1-7 i ust.2 w związku z art.19 ust. 1, ust.2 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.) i § 4 pkt 1 lit.d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96), § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia nr 52/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 7 maja 2013 r. zarządza się, co następuje:

 

§1. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie Gminy Mosina:

  1. System wczesnego ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju,
  2. System wykrywania i alarmowania (SWA) - działający w stanie kryzysu i stanie wojny.

 

§2. Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:

  1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe,
  2. powiadamianie właściwych służb, inspekcji i straży o zagrożeniach,
  3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
  4. zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
  5. opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego,
  6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń,
  7. uruchamianie działań interwencyjnych.

 

§3. W skład gminnego systemu SWO wchodzą:

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK),

2.     komórki organizacyjne urzędu,

3.     JRG Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie,

4.     Komisariat Policji w Mosinie,

5.     Zakład Usług Komunalnych w Mosinie,

6.     Zakłady pracy stosujące w produkcji lub przechowujące niebezpieczne środki chemiczne zobowiązane w myśl przepisów o ochronie środowiska do sporządzania zewnętrznych planów ratowniczych,

7.     Sołectwa Gminy Mosina - (PAL) - Punkty Alarmowania Ludności.

 

§4. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni wiodącą rolą w zakresie zbierania oraz przekazywanie informacji w ramach SWO.

2.     Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

 

§5. Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu SWA na terenie gminy tworzy się formację obrony cywilnej - drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) o stanie osobowym - 7 osób.

 

§6. W skład gminnego SWA wchodzą:

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2.     Drużyna wykrywania i alarmowania formacji OC,

3.     Punkty Alarmowania Ludności (PAL).

 

§7. Przekazywanie informacji.

 1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w §3 oraz §6 niezwłocznie przekazują do właściwego centrum zarządzania kryzysowego.

 2. Centrum zarządzania kryzysowego informuje o posiadanych lub uzyskanych danych o zagrożeniach centra PCZK i WCZK.

 3. Współpraca ze środkami masowego przekazu odbywa się poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§8. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 3 i § 6, odpowiedzialny jest Kierownik Referatu OC, w szczególności przez:

1.     działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:

a)   aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,

b)   doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do poziomu zagrożeń,

c)   doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,

d)   organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych,

e)   tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,

2.     organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy
o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami.

3.     organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

 

§9. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez:

1.     Wojewodę - Szefa Obrony Cywilnej Województwa - na terenie, co najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;

2.     Starostę Poznańskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego - na terenie, co najmniej dwóch gmin lub obszarze całego powiatu poznańskiego;

3.     Burmistrza - szefa obrony cywilnej Gminy Mosina.

 

§10. 1. System nadawania akustycznych sygnałów alarmowych bazuje na stacjonarnych syrenach alarmowych OSP oraz mobilnych urządzeniach nagłaśniających zamontowanych na samochodach Straży Miejskiej, OSP i Policji.

 2. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12.00, należy przeprowadzić głośną próbę syren, stosowany sygnał - dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.

 3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów
i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.

 

§11. Wykonanie zarządzenie oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań powierza się Kierownikowi Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§12. 1. Traci moc Zarządzenie OC.0151-176/07 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.