Zarządzenie Nr GG.00501.448.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.448.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej -Chełmońskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2700/83 obr. Mosina o powierzchni 4132 m2 zapisanej w KW PO1M/00021426/6 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.390.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której przetarg w dniu 10 września 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 480.000,00 zł netto  (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.