Zarządzenie 00501.456.2013 z dnia 25.09.2013

Zarządzenie nr OŚ.00501.456.2013

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2013r.

 

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej o dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina następujące osoby:

  1. Sławomir Ratajczak – Przewodniczący
  2. Dominika Grząślewicz Gabler – Sekretarz
  3. Anna Sobkowiak - członek

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego.

 

§ 3.

 

Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25 września 2013 r.

 
  

Wykaz gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Położenie, powierzchnia

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia użytków rolnych

Czynsz wywoławczy

KW Sądu rejonowego w Śremie

 

Mieczewo, gm. Mosina

powierzchnia 9,00ha

 

 

Część działki nr ewid. 366

 

RIVa – 2,73ha

RIVb – 1,05

RV – 5,22ha

 

53,67q pszenicy na rok

 

 

31200