Zarządzenie 00501.455.2013 z dnia 25.09.2013

 

Zarządzenie nr OŚ.00501.455.2013

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2013r.

 

w sprawie: przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 i art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651z późn. zm.) a także w wykonaniu § 14 uchwały Nr  XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego grunt rolny położony w m. Mieczewo, gm. Mosina, część działki o nr ewid. 366, zapisany w KW 31200 Sądu Rejonowego w Śremie o ogólnej powierzchni 9,00ha, w skład której wchodzą następujące użytki rolne:

RIVa – 2,73ha; RVIb – 1,05ha; RV – 5,22ha, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Merkuriuszu Mosińskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25.09.2013

 

 

 

Wykaz gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Położenie, powierzchnia

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia użytków rolnych

Czynsz wywoławczy

KW Sądu rejonowego w Śremie

 

Mieczewo, gm. Mosina

powierzchnia 9,00ha

 

 

Część działki nr ewid. 366

 

RIVa – 2,73ha

RIVb – 1,05

RV – 5,22ha

 

53,67q pszenicy na rok

 

 

31200